VietnameseVitNamEnglish (UK)

Remotely Operated Vehicle

Pesol Viet Nam cung cấp dịch vu ROV để thực hiện khảo sát dưới nước, xây dựng dưới biển, hỗ trợ quá trình khoan cũng như khảo sát bề mặt đáy biển, chân giàn khoan...với độ an toàn và hiệu quả cao nhất. Chủng loại ROV mà Pesol Viet Nam hiện đang có bao gồm Workclass, Light Workclass, Compact Workclass, Observation Workclass.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ ở nhiều hạng mục như:

- Flexible flowline, umbilical installation and tie-ins
- Spoolpiece fabrication and installation
- Riser installation
- Structure installation (WHPS/PLETS/ PLEMS etc.)
- Diver and ROV supported tie-ins
- Diverless construction activities
- Deepwater IRM
- Pipeline inspection services
- Mattress installation/crossings/ pre-commissioning and testing

- UMB platform pull ins/J Tube and bell mouth preps
• Full IRM service, both single and long term campaign support contracts
• Full SAT and air diving support
• Full ROV IRM and construction
• Full in-house survey and inspection capability
• Decommissioning and abandonment